โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ
จังหวัดเชียงใหม่...ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
.
ทัศนีย์ แก้วกัญญา​
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ

นางสาววิภาวดี เพลินไพรเขต
โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ
อำไพ ใจมณี
โรงเรียนบ้านเมืองอาง
ทัศนีย์ แก้วกัญญา​
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ
ทิพย์สุธา แก้วชมภู
โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา
รัญชณ์ลาภิณ รังสิยานนท์
โรงเรียนบ้านหนองคัน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยน้ำดิบ
สังกัด   สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ที่อยู่   บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 2 ถนน เชียงใหม่ - ฮอด ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 2 ถนน เชียงใหม่ - ฮอด ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้วยน้ำดิบ ,

ภาพโรงเรียน

 


ณัฐพร ดอกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6

โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดแหลมปอ
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดสะแกงาม
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ราก
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net