โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
.
ภัธรวดี สุรพิศาลพัฒน์
แอดมินโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

แสงสุรี ฮวนชาตรี
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
บุปผา สุขภาคกิจ
โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน
อติภา บัวแก้ว@
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
หทัยทิพย์ พลอยสิทธิ
โรงเรียนวัดเนินสูง
หนึ่งฤทัย ลมงาม
โรงเรียนบ้านโคกวัด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   104 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จันทบุัรี 22160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมศีกษาปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
20 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
29 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.จันทบุรี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 12.769768 , 101.844750

ภาพโรงเรียน

 


ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1

สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านดงยาง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านโนนงาม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net