โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
จังหวัดเชียงใหม่...ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
.
นายบำเพ็ญ ภูดอนแก้ว
แอดมินโรงเรียนบ้านแม่ตะละ

ณัฏฐชัย กันทาดง
โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย
อาทิตยา ทะวงค์
โรงเรียนบ้านแม่ปอน
ดลวรางค์ บุญเกิด
โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
มาลี ศักดิ์ชลธารกุล
โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย
ณปภัช ยอดเมือง
โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแม่ตะละ
สังกัด   สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ที่อยู่   หมู่6 บ้านแม่ตะละ ต.ยั้งเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่6 บ้านแม่ตะละ ต.ยั้งเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแม่ตะละ ,

ภาพโรงเรียน

 


ณัฐพร ดอกแก้ว
แอดมินเขต สพป.เชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6

โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียน


Powered By www.thaieducation.net