โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
จังหวัดเชียงราย...เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
.
แอดมินโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม

โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
โรงเรียนบ้านหนองเตา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
สังกัด   สพป.เชียงราย เขต 4
ที่อยู่   154 หมู่ 5 บ้านสันเชียงใหม่ ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
มีพื้นที่ทั้งหมด 
77 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   154 หมู่ 5 บ้านสันเชียงใหม่ ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เชียงราย เขต 4 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สักสันเชียงใหม่วิทยาคม ,

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.เชียงราย เขต 4

สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวังหินวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านขอนแป้น
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net