โรงเรียนบ้านสันนา หน้าหลัก หน้าสพป.เชียงราย เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเชียงราย...เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
ฉลองขวัญ สุยะใจ
แอดมินโรงเรียนบ้านสันนา
ธนภัสร์ ชุมปวน
โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง)
จันทนี สุขประเสริฐ
โรงเรียนบ้านผาฮี้
แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน

(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
โครงการขยายผลเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.
 ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.
 ปีงบประมาณ 2562