โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย หน้าหลัก หน้าสพป.เชียงราย เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเชียงราย...เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
พัชราภรณ์ หมื่นวังใน
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย

กนกพล ไชยมงคล
โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)
ฉลองขวัญ สุยะใจ
โรงเรียนบ้านสันนา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
สังกัด   สพป.เชียงราย เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 6 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 96 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านป่าเปา ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
5 Terre
กมลลักษณ์ ก้อนแก้ว
แอดมินเขต สพป.เชียงราย เขต 3


สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนมะค่าสามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านดงคล้อ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนวัดดงยาง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net