โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
จังหวัดเชียงราย...เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
.
วราภรณ์ ศรีวัฒนายน
แอดมินโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

วลัยพร กันทะลือ
โรงเรียนบ้านศรีกองงาม
ธีราพร อารินทร์
โรงเรียนสามัคคีพัฒนา
ณัฐกฤตา แช่มรัมย์
โรงเรียนบ้านห้วยหก
จงรัก ขันสุธรรม
โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
สายรุ้ง โหนขุนทด
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโป่งน้ำร้อน
สังกัด   สพป.เชียงราย เขต 3
ที่อยู่   251หมู่11ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
22 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เชียงราย เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 52.84%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน ,

ภาพโรงเรียน

 


กมลลักษณ์ ก้อนแก้ว
แอดมินเขต สพป.เชียงราย เขต 3

สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4

โรงเรียนบ้านหนองเตา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดท่าข่อย
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net