โรงเรียนบ้านแม่ผง
จังหวัดเชียงราย...เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านแม่ผง

โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
โรงเรียนบ้านหัวฝาย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (ยุบแล้ว)

โรงเรียน   บ้านแม่ผง
สังกัด   สพป.เชียงราย เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านแม่ผง หมู่ 5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1 - 6​
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.เชียงราย เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแม่ผง 19.779425 , 99.705627

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.เชียงราย เขต 2

สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4

โรงเรียน วัดทุ่งเหียง
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเกาะสินไห
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองน้อย
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net