โรงเรียนบ้านสระจันทอง
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
.
กิจจา ศรีเหรา
แอดมินโรงเรียนบ้านสระจันทอง

วันดี ช้างเขียว
โรงเรียนบ้านรางยอม
นราภรณ์ ว่องวงศ์ษาโรจน์
โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
อัจฉรา แผนกุล
โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
สุภาพันธ์ พันธุ์ภักดี
โรงเรียนบ้านหนองขุย
กนกวรรณ แจ๊ดนาลาว
โรงเรียนวัดเขาใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสระจันทอง
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ข้างวัดสระจันทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสระจันทอง ,

ภาพโรงเรียน

 


ศศิพร ศรีแก้ว
แอดมินเขต สพป.กาญจนบุรี เขต 2

สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนอุดมสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านบุฮม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net