โรงเรียนบ้านหนองตายอด
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองตายอด

โรงเรียนบ้านโป่งกูป
โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
โรงเรียนบ้านทัพพระยา
โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
โรงเรียนวัดดอนชะเอม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองตายอด
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ที่อยู่   199 หมู่ 7 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
46 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัยปีที่ 2 5 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   199 หมู่ 7 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุีั
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองตายอด 14.377322 , 99.6503

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.กาญจนบุรี เขต 2

สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net