โรงเรียนบ้านวังปลา
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
จิตติมา คงมี
แอดมินโรงเรียนบ้านวังปลา

พัญชิวา มัชฉิมวงค์
โรงเรียนวัดแหลมปอ
ธัญญลักษณ์ สุขนคร
โรงเรียนวัดพะงุ้น
อรอุมา ธานีรัตน์
โรงเรียนบ้านสวนจันทน์
เกตุแก้ว สุดเกตุ
โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย
อัญชลี พลสังข์
โรงเรียนบ้านคลองเหนก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังปลา
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 2
ที่อยู่   142/1 หมู่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชุมพร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 65.13%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านวังปลา 10.120316 , 99.027574

ภาพโรงเรียน

 


วนิดา เลาห์ประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 2

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแต้
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านจาน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net