โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
เอกสิทธิ์ จันทมา
แอดมินโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร

พนิตาภรณ์ สุวรรณเปี่ยม
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สุรัสวดี ยมพันธ์
โรงเรียนบ้านเขาทะลุ
ปัณธิตา อินทะเสม
โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
ศิริพัชร ศรีสว่าง
โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)
ปานทิพย์ บุญสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านสะพานยูง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดชลธีนิมิตร
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 11 ตำบลบางนำ้จืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 11 ตำบลบางนำ้จืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชุมพร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดชลธีนิมิตร ,

ภาพโรงเรียน

 


วนิดา เลาห์ประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 2

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดปากคลองช้าง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net