โรงเรียนวัดบางแหวน
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
พรรณจิรา สุขพล
แอดมินโรงเรียนวัดบางแหวน

ขวัญณภา สุวรรณศิลป์
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
เบญญาภา เภาวิเศษ
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
จันทนา โตคีรี
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
สุภาวดี บัวยง
โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา
พรรณจิรา สุขพล
โรงเรียนวัดบางแหวน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบางแหวน
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 4 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 0 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 4 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชุมพร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดบางแหวน ,

ภาพโรงเรียน

 


จันทนา ทันประจำสินธุ์
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองรังสิต
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนแม่สานสามัคคี
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดจันทน์
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net