โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
อาภรณ์ ธรรมนารักษ์
แอดมินโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

ปัทมา สังขกูล
โรงเรียนบ้านตาหงษ์
บูรพา เดชานุวัฒน์
โรงเรียนบ้านบางคอย
ทัศนีย์ พลรักดี
โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร
ภาวัช ศรีวลี
โรงเรียนวัดดอนยาง
ศรีสุดา เพ็ชศรี
โรงเรียนบ้านเขาพาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทรัพย์สมบูรณ์
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 7 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 7 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
3 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชุมพร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ,

ภาพโรงเรียน

 


จันทนา ทันประจำสินธุ์
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านคำบาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนเกาะโหลน
สพป.ภูเก็ต

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net