โรงเรียนบ้านวังช้าง
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
กมลวรรณ ดวงกมล
แอดมินโรงเรียนบ้านวังช้าง

ประไพ พาลีวล
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม
เสาวณีย์ วงศ์ภักดี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
วรรณี สอนสุภา
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
ทัศนีย์ พลรักดี
โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร
สุพณา แดงเดช
โรงเรียนบ้านไชยราช

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังช้าง
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
40 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชุมพร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านวังช้าง ,

ภาพโรงเรียน

 


จันทนา ทันประจำสินธุ์
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านนายม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านอุมุง
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าเขา
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net