โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
นิตยา เสียมศักดิ์
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)

ศันสนีย์ พนัสนาชี
โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
นางสาววรรณลิษา ลือชัย
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
วลัยมาศ บัวชาวเกาะ
โรงเรียนบ้านหินกบ
นิตยา เสียมศักดิ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
ผกามาส รวบดี
โรงเรียนบ้านดอนทราย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 บ้านบ้านทุ่งพัด ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
72 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 2 บ้านบ้านทุ่งพัด ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชุมพร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) ,

ภาพโรงเรียน

 


จันทนา ทันประจำสินธุ์
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดดอนรวบ
สพป.ชุมพร เขต 1

โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net