โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
นางสวาท เกษแดงสกลวุฒิ
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม

แสงเพ็ญ ฉิมมณี
โรงเรียนบ้านละมุ
สุนิษา กรีพันธุ์
โรงเรียนบ้านหัวถนน
สมฤทัย เพ็ชรคีรี
โรงเรียนวัดนาทุ่ง
บัณฑิตา มะเล็ก
โรงเรียนบ้านคอเตี้ย
ศรีสุดา เพ็ชศรี
โรงเรียนบ้านเขาพาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนเคี่ยม
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 8 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีท่ี่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 8 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชุมพร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านดอนเคี่ยม ,

ภาพโรงเรียน

 


จันทนา ทันประจำสินธุ์
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านจันอุย
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดพะงุ้น
สพป.ชุมพร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net