โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
ราวณีย์ ดีทองหลาง
แอดมินโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

จันทร์ทิพย์ จันทรประภาศ
โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
ราวณีย์ ดีทองหลาง
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
รัตนา คุณวุฒิ
โรงเรียนบ้านหัวว่าว
ยุทธนา ทองภูเบศร์
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
วรรณา สิทธิโยธา
โรงเรียนบ้านเขาวง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 1
ที่อยู่   เลขที่ 4 ม.6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
23 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
31 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชุมพร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ,

ภาพโรงเรียน

 


จันทนา ทันประจำสินธุ์
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดพรหมเพชร
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านอ่างทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าซุง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net