โรงเรียนบ้านท่าลานทอง
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
ออยนงค์ เพชรรัตน์
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าลานทอง

กนกวรรณ อัคคี
โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
ฉัตร์วดี ระวังวงศ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี
วาสนา ชูราช
โรงเรียนประชานิคม 4
ณฤดี ชุมรัมย์
โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ
ปรานอม รองมาลี
โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าลานทอง
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 4 ตำบลคุริง อำเภอท่าเเซะ จังหวัดชุมพร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 ต.คุริง อ.ท่าเเซะ จ.ชุมพร 86140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชุมพร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 99.55%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท่าลานทอง ,

ภาพโรงเรียน

 


จันทนา ทันประจำสินธุ์
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนประชาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net