โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
กฤติยา ศรีสิริ
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ

จันทนา โตคีรี
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
นันทา วงค์อนันต์
โรงเรียนบ้านหนองเนียน
รัตนา คุณวุฒิ
โรงเรียนบ้านหัวว่าว
กนกวรรณ อัคคี
โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
สุดารัตน์ สังข์อุ่น
โรงเรียนบ้านถ้ำธง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาชันโต๊ะ
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 8 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2-มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.8 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชุมพร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเขาชันโต๊ะ ,

ภาพโรงเรียน

 


จันทนา ทันประจำสินธุ์
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านสะท้อ
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดสระสองตอน
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net