โรงเรียนวัดวังไผ่
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
แอดมินโรงเรียนวัดวังไผ่

โรงเรียนบ้านปากคลอง
โรงเรียนวัดดอนยาง
โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวังไผ่
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 1
ที่อยู่    ม.3 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพรผ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 24 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    ม.3 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชุมพร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดวังไผ่ ,

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนอาสนาราม
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดเจริญธรรม
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net