โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
จินตนา แก้วนาโพธิ์
แอดมินโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

จินตนา จัตุธรรม
โรงเรียนวัดบางลึก
สุดารัตน์ สังข์อุ่น
โรงเรียนบ้านถ้ำธง
วรรณา สิทธิโยธา
โรงเรียนบ้านเขาวง
พรพิมล ศรีชาย
โรงเรียนบ้านสามเสียม
ณพิชญา พรหมรักษา
โรงเรียนวัดวังครก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 1
ที่อยู่   ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-ม.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
74 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
32 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
112 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชุมพร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร ,

ภาพโรงเรียน

 


จันทนา ทันประจำสินธุ์
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 1

สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3


Powered By www.thaieducation.net