โรงเรียนบ้านโป่งเกต
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
สร้อยสุดา โพธิ์ทอง
แอดมินโรงเรียนบ้านโป่งเกต

จิระพรรณ สินสม
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
ศานตมล จุลย์โชค
โรงเรียนบ้านดอนกอก
นรวพร แพงตุ้ย
โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
สุชิดา ธรรมแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนเชือก
พรพรหม สมบัติ
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโป่งเกต
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   134 หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งเกต ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งเกต ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 91.09%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโป่งเกต 15.592299 , 101.7125303

ภาพโรงเรียน

 


ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านศิลางาม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองขาว
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
สพป.พะเยา เขต 1


Powered By www.thaieducation.net