โรงเรียนบ้านโป่งเกต
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
สุชาติ คำลาย
แอดมินโรงเรียนบ้านโป่งเกต

มณี อิ่มวิเศษ
โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์
จิระพรรณ สินสม
โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง
อิศราลักษณ์ ทวีผล
โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
อ้อมสุดา วรรณโคตร์
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ
ลัดดาวรรณ์ ภักดิ์สูงเนิน
โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโป่งเกต
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   134 หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งเกต ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งเกต ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโป่งเกต ,

ภาพโรงเรียน

 


ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านนิบง
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net