โรงเรียนบ้านท่ากูบ
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
แอดมินโรงเรียนบ้านท่ากูบ

โรงเรียนซับถาวรพัฒนา
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านโคกไค
โรงเรียนบ้านน้ำลาด
โรงเรียนบ้านงิ้ว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่ากูบ
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   หมู่1 บ้านท่ากูบ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
50 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   3 ระดับ 1.อนุบาล 2.ประถมศึกษา 3.มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่1 บ้านท่ากูบ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
19 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
24 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท่ากูบ 15.628201 , 101.722873

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านจอมทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดบ้านใน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net