โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ศศิธร กัญญาสุด
แอดมินโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข

หทัยชนก พรมแสน
โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา
ลัดดาวรรณ์ ภักดิ์สูงเนิน
โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
กนกกาญจน์ กรวยสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านหนองโดน
ถาวร บุตรศรีผา
โรงเรียนบ้านโนนฝาย
ภัทรา หาญสงคราม
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านซับเจริญสุข
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   ม.5 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 36130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 78.32%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านซับเจริญสุข 15.626043553112616 , 101.57985270023346

ภาพโรงเรียน

 


ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านประดู่งาม
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านสวยหลง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net