โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
สุทธิชา เจริญไชย
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

ชลธิชา จุลละนันทน์
โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
นิภาพร ดามาพงษ์
โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี
ปรมาภรณ์ ไชยโย
โรงเรียนโป่งขุนเพชร
ประภัสสร จำนงค์ธรรม
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สายบัว ชัยภิรมย์
โรงเรียนบ้านหนองแขม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 3 บ.หนองฉิม ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
41 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองฉิม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
26 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
35 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ,

ภาพโรงเรียน

 


ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านน้ำขุม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านไทรล่า
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net