โรงเรียนบ้านหนองผักชี
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
อภิญญา สมแวง
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองผักชี

ปภาดา บัวชุมเกิด
โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห
มณี อิ่มวิเศษ
โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์
ไอลดา ทองชำนาญ
โรงเรียนบ้านวังตาท้าว
รัชฎาภรณ์​ ขอพึ่ง
โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว
อดิเทพ ศรีกุลวงศ์
โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองผักชี
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 12 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 12 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองผักชี 15.558945 , 101.989802

ภาพโรงเรียน

 


ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนมัชฌิมวิทยา
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net