โรงเรียนบ้านโกรกกุลา
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
อดิศักดิ์ สารรัตน์
แอดมินโรงเรียนบ้านโกรกกุลา

ชลธิชา เครือศรี
โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์
วริทยา ประเสริฐ
โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
ศิราณี ขินโน
โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่
รติรัตน์ เกื้อกูล
โรงเรียนซับถาวรพัฒนา
ดวงกมล คุณยงค์
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโกรกกุลา
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   หมู่8 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่าจ.ชัยภูมิ 36130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 8 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ