โรงเรียนบ้านหนองแขม
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
สายบัว ชัยภิรมย์
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแขม

ชลธิชา จุลละนันทน์
โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
สายบัว ชัยภิรมย์
โรงเรียนบ้านหนองแขม
นฤมล อบมา
โรงเรียนบ้านช่องสำราญ
สุชิดา ธรรมแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนเชือก
ขวัญฤทัย กลิ่นพูน
โรงเรียนบ้านดอนละนาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองแขม
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ