โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
รุ่งรัตน์ ดิเรกโชค
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองดินดำ

วาสนา พงษ์ประเทศ
โรงเรียนบ้านบะเสียว
สุชิดา ธรรมแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนเชือก
ชุติกาญจน์ ดิษเจริญ
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว)
ขจรภพ วรรณพงษ์
โรงเรียนบ้านร่วมมิตร
ดวงเนตร ชนะชัย
โรงเรียนบ้านท่ากูบ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองดินดำ
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   ม.10 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.10 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองดินดำ ,

ภาพโรงเรียน

 


ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านคึม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2


Powered By www.thaieducation.net