โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
พูนพิศ พณิชีพ
แอดมินโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต

วัลภา วีริยาสรร
โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ
ปรางมาศ ชูบาล
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
พรเลขา ชุ่มนาเสียว
โรงเรียนบ้านซับไทร
สายสุนี ตวงวิไล
โรงเรียนบ้านส้มป่อย
เพ็ญพัฒน์ ทองสะอาด
โรงเรียนบ้านดงลาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลเทพสถิต
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 1 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัด ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
35 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
43 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.34%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลเทพสถิต ,

ภาพโรงเรียน

 


ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านน้ำฮาว
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านริมทะเล
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net