โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
แอดมินโรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่

โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านท่าแตง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแจ้งใหญ่
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   บ้านแจ้งใหญ่ ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 70 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป. 1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านแจ้งใหญ่ 15.828594 , 101.732758

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านดวน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดโป่งตามุข
สพป.ชลบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net