โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
สายฝน ไหมม่วง
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้

พิชญา คำหมาย
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
สุรศักดิ์ ม่วงทา
โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง
เยาวพรรณ ล้ออุทัย
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
กิ่งกาญจน์ เพชรแก้ว
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
ณปภา หมายชัย
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านห้วยแย้
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   ม.1 ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
39 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.ห้วยแย้
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
4 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
24 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านห้วยแย้ ,

ภาพโรงเรียน

 


ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net