โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ประชิน โลมะบุตร
แอดมินโรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด

โกลัญญา ลาภประเสริฐ
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
ประภัสสร จำนงค์ธรรม
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ประชัญ แก้วเพชร
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
รัตนาพร เพชรสูงเนิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
สาคร พูนชัย
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังอ้ายจีด
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   ม.3 ตำบลวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.3 ตำบลวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านวังอ้ายจีด ,

ภาพโรงเรียน

 


ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านในวัง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด
สพป.ลำปาง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net