โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ทิควัน บุญนา
แอดมินโรงเรียนบ้านตะลอมไผ่

อุบลรัตน์ ลาภมูล
โรงเรียนหนองกกสามัคคี
ดวงเนตร ชนะชัย
โรงเรียนบ้านท่ากูบ
อภิญญา สมแวง
โรงเรียนบ้านหนองผักชี
อนงค์ ฤทธิสิน
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
อดิศักดิ์ สารรัตน์
โรงเรียนบ้านโกรกกุลา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตะลอมไผ่
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่1 บ้านตะลอมไผ่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่1 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว, จ.ชัยภูมิ 36250
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 91.89%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านตะลอมไผ่ 15.810236 , 101.727394

ภาพโรงเรียน

 


ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองแก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านน้อย
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net