โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
อารีรัตน์ พรศิวกุลวงศ์
แอดมินโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา

อรทัย จำปาทอง
โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่
รุ่งรัตน์ ดิเรกโชค
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
ภัชราพร มูลตรีภักดี
โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม
สายสุนี ตวงวิไล
โรงเรียนบ้านส้มป่อย
กชภรณ์ แสงบำรุง
โรงเรียนบ้านร้านหญ้า

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนชวนวิทยา
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   137 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ( 4 ขวบ) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   137 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
20 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
5 คน
รวม 
31 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 92.29%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนชวนวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด
สพป.สกลนคร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1


Powered By www.thaieducation.net