โรงเรียนบ้านโนนฝาย หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
ถาวร บุตรศรีผา
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนฝาย

สายสุนี ตวงวิไล
โรงเรียนบ้านส้มป่อย
สุชาติ คำลาย
โรงเรียนบ้านโป่งเกต

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนฝาย
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   ม.1 ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.1บ้านโนนฝาย ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโนนฝาย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโนนฝาย ,
5 Terre
ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนไทย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net