โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
กาญจนา ชาติปรีชา
แอดมินโรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี

เยาวพรรณ ล้ออุทัย
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย
เบญจมาศ หินให้
โรงเรียนหัวสระวิทยา
จิรทิพย์ เก่งนอก
โรงเรียนบ้านหนองตอ
สุมาลี สุภาพ
โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
อาทิตยา ปราณีต
โรงเรียนบ้านประดู่งาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   กันกงบ้านลี่สามัคคี
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 7 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ชั้นประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 7 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.34%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน กันกงบ้านลี่สามัคคี ,

ภาพโรงเรียน

 


ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านตึ๊ด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านในหยง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net