โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
รุ่งนภา ชินรัตน์
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

รัชฎาภรณ์​ ขอพึ่ง
โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว
อัจฉรา ดาสา
โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์
สายฝน ไหมม่วง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้
ปรมาภรณ์ ไชยโย
โรงเรียนโป่งขุนเพชร
สาธิตา เขตจัตุรัส
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 91.09%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านทุ่งสว่างวัฒนา ,

ภาพโรงเรียน

 


ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดหนองบัว
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดหนองแขม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
สพป.ราชบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net