โรงเรียนบ้านท่าแตง
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
กัลยา เครือเขียว
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าแตง

อาทิตยา ปราณีต
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
อรสา บุญโยธา
โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
มณี อิ่มวิเศษ
โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์
กัญญาภัทร บริบูรณ์
โรงเรียนบ้านห้วยบง
บุญหลาย แต่งทรัพย์
โรงเรียนบ้านงิ้ว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าแตง
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   บ้านท่าแตง หมู่ 7 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บนพื้นที่ราชพัสดุที่ ชย.682 ทะเบียบที่ดินเลขที่ 3804 เล่มที่ 39ก. หน้า 4 เลขที่ดิน 71 หมายเลข 5340 แผ่นที่ 98 เป็น นส.3ก.
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 92.29%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท่าแตง ,

ภาพโรงเรียน

 


ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียน

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย)
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net