โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
อรสา บุญโยธา
แอดมินโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)

ฉวี พรามจร
โรงเรียนบ้านนา
มัติกา งามวงศ์
โรงเรียนบ้านวังกะทะ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   หมูที่ 13 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมูที่ 13 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) ,
5 Terre
ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านนานวล
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองนาใน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net