โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
แอดมินโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

โรงเรียนบ้านโนนถาวร
โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
โรงเรียนบ้านนามน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   แหลมทองผดุงวิทย์
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ที่อยู่   223 ม.2 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ถนนสายวังใหญ่-หนองบัวแดง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
21 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
29 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 43.16%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน แหลมทองผดุงวิทย์ 15.980567 , 101.441678

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 1

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองไทร
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านดงย่าปา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านกุดเรือ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดสุวรรณ
สพป.ปทุมธานี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net