โรงเรียนบ้านสีปลาด
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ชบา แนวโสภณ
แอดมินโรงเรียนบ้านสีปลาด

กรกฏ คลังระหัด
โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
ปนัดดา กรองใจ
โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
พัชรินทร์ ฦๅชา
โรงเรียนหนองพอกกองศรี
ทิวาพร มณีรัตน์
โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง
สิริรัตน์ ศิลปประกอบ
โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสีปลาด
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่    บ้านสีปลาด ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่1-3ประถมศึกษาปี่1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านสีปลาด ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสีปลาด ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านสวยหลง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าพิกุล
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net