โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
กนกนพร ทองแย้ม
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองบัวพรม

ธิดารัตน์ เฮงสุวรรณ
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
ยุวดี แสงเพชร
โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองบัวพรม
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   อ.ภูเขียว
มีพื้นที่ทั้งหมด 
27 ไร่ 0 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมูที่ 11 ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองบัวพรม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองบัวพรม
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านผาหลัก
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net