โรงเรียนบ้านโนนงาม
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
จุรีพร ภิญโญศรี
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนงาม

อัจฉรวดี ปุนนา
โรงเรียนบ้านห้วยไห
จันทร์ฉาย กันล้อม
โรงเรียนบ้านโนนสาทร
สุนันทา ไพรแก่น
โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์
ชลธิชา สุระพร
โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
กรกฏ คลังระหัด
โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนงาม
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 17 บ้านโนนงาม ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 0 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนงาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนงาม ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net