โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
พิภาภักดิ์ เหมือนพันธ์
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา

บุษยา ขจรสัตย์
โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
เกศสรินทร์ ผิวนางงาม
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
ถาวร อินทจำปา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม
สังวาลย์ จิตรเกาะ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
เปรมกมล ผลทิพย์
โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 16 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 16 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนบ้านหนองเซียงซา ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าปอ
สพป.มหาสารคาม เขต 3


Powered By www.thaieducation.net