โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
พิภาภักดิ์ เหมือนพันธ์
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา

นุชลี ชัยบุญ
โรงเรียนบ้านกุดแคน
ธนวรรณ บุญแดง
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 16 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 16 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนวัดวังหว้า
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดหนองสะเดา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนคลองพระอุดม
สพป.ปทุมธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net