โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ประกาย อร่ามศรี
แอดมินโรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์

เปรมกมล ผลทิพย์
โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง
ณัฐจีรา เตโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
เจษฎาภรณ์ ศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
รัตนาภรณ์ ประภาษี
โรงเรียนบ้านคลองบอน
อ่อนตา มาลาเหลือง
โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโป่งโพธิ์
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   ม.5 บ้านโป่งโพธิ์ ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 0 งาน 60 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.5. บ้านโป่งโพธิ์ ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.05%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโป่งโพธิ์ ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองสำราญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net