โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
สุวิมล แนววิลัย
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

เรณู ชีพอุบัติ
โรงเรียนบ้านนาบัว
สุกัญญา ชูศรีสิทธิ์
โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 18 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 18 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

Powered By www.thaieducation.net