โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
สุวิมล แนววิลัย
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

จอมใจ สิงห์กุล
โรงเรียนบ้านโสกมะตูม
มณีวรรณ ลบบำรุง
โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
สุทธิพงษ์ บัวเย็น
โรงเรียนบ้านโคกนกทา
นางพรทิพย์ เหลยชัย
โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
มนัส ฝักใฝ่
โรงเรียนบ้านหนองรวก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 18 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 18 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
19 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโนนไทย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านแดนพนา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านโป่งตาสา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net