โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
ดาวเรือง เสรีเกียรติ
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา

ศุภวรรณ ชาตรี
โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
จรัสศรี วรรณพิมพ์
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
จันทร์ฉาย กันล้อม
โรงเรียนบ้านโนนสาทร
พัฒนพงษ์ บัวสิม
โรงเรียนบ้านสารจอด
น้ำทิพย์ จุลละนันท์
โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่    163 หมู่ 9 ต. บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ. ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
35 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    163 หมู่ 9 ต. บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ. ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 73.95%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ,

ภาพโรงเรียน

 


ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนคลองสอง
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านปากดง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1


Powered By www.thaieducation.net