โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
นพจิรา สระแก้ง
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก

สุจิตรา ไทยรักษา
โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด
อรพินท์ ธรรมลี
โรงเรียนบ้านก่าน
สาวิตรี จรูญศรี
โรงเรียนบ้านกุดแดง
วารจี มอญกุดเลาะ
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
บุศรา ฦาชา
โรงเรียนศาลาสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนเตาเหล็ก
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   ม.3 ต.บ้านแก้ง. อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.3 ต.บ้านแก้ง. อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ